Stämma – Torsdagen den 30 september 2021 klockan 19:00

Härmed kallas medlemmarna i Vinhandlarens Samfällighetsförening till stämma torsdagen den 30 september 2021 klockan 19:00.


Praktisk information med anledning av Covid 19


Med anledning av de restriktioner som finns kring Covid 19 så kommer stämman att hållas framför garaget vid basket och tvättplatsen.
Vi vill att ni föranmäler er till stämman så att vi vet hur många som kommer att närvara. Detta görs senast den 26 september till styrelsen@vinhandlaren.se eller att ni lägger en lapp i brevlådan utanför lokalen.
Tidigare utdelade handlingar är de som gäller för stämman.

Denna gång serveras ingen förtäring och vi ser gärna att endast en per medlemsfastighet deltar för att hålla nere antalet personer.

Rösträtt har den medlem som har fullgjort sina betalningar till samfälligheten per den 31 mars samt närvarat under punkten 3.

Styrelsen har den 11 augusti beslutat att göra ett avsteg från stadgarna med anledning av Covid 19 och efter samråd med Villaägarna:

Avsteg från stadgarna med anledning av covid19
1 Utökade möjligheter att använda ombud
Regeringen har i en tillfällig lag i två omgångar infört regler som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under rådande coronapandemi. Lagen gäller året ut. Syftet är att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper genom att antalet deltagare som närvarar personligen vid en stämma kan hållas nere samtidigt som medlemmarnas inflytande fortfarande ska vara stort.

För samfällighetsföreningars del inskränker sig dock lagen till möjlighet för styrelsen att besluta att ett ombud får företräda mer än en medlem. Genom ombudsreglerna i den tillfälliga lagen kan alltså styrelsen sätta samfällighetslagens begränsning att ombud endast får företräda en medlem ur spel.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen den 11 augusti att ombud får företräda två stycken medlemmar på stämman den 30 september. Med medlem avses medlemsfastighet.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Frågan om stämman behörigen kallats
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av stämmofunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två justerare
 5. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet
  a) Verksamhetsberättelse över 2020
  b) Bokslut 2020 och förslag till boksluts och kassadisposition
  c) Revisorernas berättelse
  d) Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  a) Styrelsens förslag gällande förslag till höjning av samfällighetsavgiften
  b) Styrelsens förslag gällande trafiksäkerheten i området
  c) Styrelsens förslag gällande upprustning av förråden
  d) Styrelsen förslag gällande ny energieffektiv belysning i området
  e) Styrelsens förslag gällande fiber
 7. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
  a) Budget samt förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
  b) Ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  c) Verksamhetsplan 2021
 8. Val av
  a) 1 ersättare på 1 år
  b) 1 revisor på 2 år
  c) 2 revisorsersättare på 1 år
  d) Valberedning 3 personer på 1 år
 9. Övriga frågor
  a) Information om höstens städdagar
  b) Eventuella föranmälda frågor
 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 11. Beslut om nästa stämma, 20220428
 12. Mötets avslutande