Samfälligheten

VAD ÄR EN SAMFÄLLIGHET?

I en samfällighet finns mer än bara enskilda hus. Det finns även gemensam egendom i en sk gemensamhetsanläggning.  En gemensamhetsanläggning kan t ex bestå av vägar, parkering, garage, lekplatser och VA-anläggning. Gemensamhetsanläggningar bildas enligt Anläggningslag (1973:1149) (AL) och förvaltas enligt Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL).

Med stöd av Anläggningslagen kan en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse inrättas som gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanläggningen och det utrymme på marken som får disponeras för anläggningen är gemensam egendom respektive gemensam rättighet för de anslutna fastigheterna. Framtida ägare till en fastighet som är delaktig i en gemensamhetsanläggning är automatiskt bunden av förrättningsbeslutet.

Är villkoren för inrättande uppfyllda fattas ett antal förrättningsbeslut. I det så kallade anläggningsbeslutet anges de ändamål för vilka anläggningen inrättas, det vill säga de anläggningar som ingår, t ex vägar och VA-ledningar. Vidare anges de fastigheter som har del i anläggningen och vilket utrymme som upplåtits. Dessutom beslutas om andelstal för de deltagande fastigheterna samt om eventuella ersättningar. Andelstalen utgör sedan grunden för fördelningen av kostnaderna för gemensamhetsanläggningens utförande och drift (att bygga och förvalta).

Ägaren av en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning blir obligatoriskt medlem i samfällighetsföreningen när den är bildad. Samfällighetsföreningen är slutligt bildad när den blivit registrerad i lantmäteriets samfällighetsföreningsregister. Föreningen blir då en juridisk person, det vill säga den får rätt att förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.

Vid förvaltning av en samfällighetsförening finns fyra ”grundlagar” som reglerar föreningens verksamhet.

 

Dessa är:

anläggningsbeslutet inklusive beslutet om andelstal

anläggningslagen

stadgarna

lagen om förvaltning av samfälligheter

 

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den gemensamhetsanläggning för vilken den bildats. Föreningen får inte bedriva verksamhet som är främmande för det ändamål som gemensamhetsanläggningen ska uppfylla. Föreningen är behörig att vidta de åtgärder som kan hänföras till utförande eller drift av gemensamhetsanläggningen såsom den är definierad i anläggningsbeslutet. Anläggningsbeslutet anger således ramen för föreningens verksamhet och gränsen för dess befogenheter.

Texten är hämtad från Villaägarnas informations dokument “Samfällighetsförening”.