Sommarpyssel och aktuella frågor..

Spärrlinjer vid infarten från Vassvägen har vi fått lite frågor om och vi har fått in offert för att få dem målade men det var väldigt dyrt att måla dem hos den leverantör som tidigare målat våra parkeringar så vi väntar lite med det. Är det någon som har tips på färg som vi kan köpa för att måla själva så tar vi gärna emot dem!

Staketen runt lekplatsen för de mindre barnen intill lokalen på Starrgränd 37 behöver lite kärlek och omvårdnad, är det någon som skulle tycka att det skulle kunna vara ett lite roligt projekt så får man gärna höra av sig.

Det blev väldigt fint vid våra sopstationer efter städdagen, stort tack till er som fortsätter hålla efter. Soporna har jag ännu inte fått räkningen för maj så väntar med spänning på hur det går för oss…

Har du några frågor som du skulle vilja ha svar på? Hör av dig till styrelsen@vinhandlaren.se

Barrier lines at the entrance from Vassvägen, we have received a few questions about and we got a quote to have them painted, but it was very expensive to paint them with the supplier who previously painted our parking lots, so we are waiting a bit with that. If anyone has tips on paint that we can buy to paint ourselves, we would be happy to receive them!

The fence around the playground for the smaller children next to the premises at Starrgränd 37 needs some love and care, if there is anyone who would think it could be a bit of a fun project, please get in touch.

It was very nice at our waste stations after the cleaning day, many thanks to you who continue to keep it up. I have not yet received the bill for the garbage for May, so I am anxiously waiting to see how it goes for us...

Do you have any questions that you would like answered? Get in touch at styrelsen@vinhandlaren.se

Spolning och rörinspektion v 22

Vi går nu vidare med spolning och rörinspektion i samfällighetsföreningen.
Vecka 22 kommer arbetet att ske och då kommer vi att ha begränsad framkomlighet, hur lång tid arbetet kommer ta beror på hur många fastigheter som vill passa på att spola sina egna stammar samtidigt.

Det som kan hända när de spolar i stammen vid din fastighet är att vakuumet vid vattenlåsen blir påverkade och det kan då lukta lite avlopp tills man spolat och fyllt på med vatten i vattenlåset.

Är man intresserad av att spola den egna stammen samtidigt och använda sig av samma leverantör så kontaktar du Johannes på Rörex med dina kontaktuppgifter, adress och personnummer. Arbetet beräknas ta ca 2 timmar och ju tidigare du hör av dig destu bättre kan de planera, senast tisdag vecka 21.

Johannes ville också skicka med ett förenklat erbjudande som då bara avser spolningen.

Underhåll av spillvattenledningar i bostäder
Arbete innefattar grenledningar och enskilda stammar. Högtrycksspolning med hetvatten sker från vattenlåset under diskbänken, från golvbrunnar i våtutrymmen samt från tvättställ i ev. gäst-wc. Grenledningar rensas ut till stam och till samfällighetens samlingsledning

Pris efter rotavdrag, 2995 kr inkl moms.

johannes.pettersson@abcror.se
070-745 03 37
Rörex i Stockholm AB


We are now proceeding with flushing and pipe inspection in the community. The work will be initiated week 22 and during that week we will have limited accessibility, how long the work will take depends on how many properties want to flush their own pipes at the same time.

What can happen when they flush outside your property is that the vacuum at the water traps is affected and it can then smell a bit of sewage until you flush and fill the water trap with water.

If you are interested in flushing your own pipes at the same time and using the same supplier, contact Johannes at Rörex with your contact details, adress and id number. The work is estimated to take approx. 2 hours and the sooner they hear from you the better they can plan, no later than Tuesday week 21.

Johannes also wanted to send a simplified offer which then only refers to the flushing of your pipes.

Maintenance of waste water pipes in homes
Work includes branch lines and individual master pipe. High-pressure flushing with hot water takes place from the water trap under the sink, from floor drains in wet areas and from wash basins. Branch lines are cleared to the stem and to the community's collection line.

Price after ROT avdrag, SEK 2995 including VAT.

johannes.pettersson@abcror.se
070-745 03 37
Rörex i Stockholm AB

Hur går det med sopsorteringen?

Ytterligare en månad har summerats och under april slängde vi 2178 kg restavfall och 783 kg matavfall att jämföra mot mars siffror, däremot ska vi ha med oss att april hade fem tisdagar istället för fyra så lite missvisande blir det att jämföra rakt av

För perioden 1 mars till 1 april 2024 så slängde vi 1885 kg i de gröna tunnorna och 659,5 kg i de bruna

Här har jag tagit antal kg delat på antalet veckor.

MarsApril
Restavfall471436
Matavfall165157
Another month has been summed up and during April we threw away 2178 kg of residual waste and 783 kg of food waste to compare with March's figures, however, we must bear in mind that April had five Tuesdays instead of four so it will be slightly misleading to compare directly.

For the period 1 March to 1 April 2024, we threw away 1885 kg in the green bins and 659.5 kg in the brown bins.

In the table above I have taken the number of kg divided by the number of weeks.

Besiktning av avloppsrör i mark

På uppdrag av styrelsen kommer Rörex personal att röra sig i området
fredag den 10 maj mellan 07:30-16:00.

Inför den kommande spolningen och filmningen av vår VA anläggning så behöver Rörex kontrollera vissa förutsättningar mot ritning och var brunnar är placerade runt fastigheterna.

De kommer inte att behöva tillgång in i någon fastighet men röra sig på tomterna och mellan husen.

On behalf of the board, Rörex's staff will move around the area
Friday, May 10 between 07:30 and 16:00.

Before the upcoming flushing and filming of our VA facility, Rörex needs to check certain conditions against the drawings and where wells are located around the properties.

They will not need access to any houses but move around the property and between the houses.

Sopor?

På årsstämman fick vi en fråga kring varför våra sophanteringskostnader är så höga så jag tänkte att jag skulle informera lite varje månad och se om vi kan få till en förändring kanske?

2024 års beräknade kostnad bygger på lika många kilo som under 2023 men till den nya kostanden 6 kr per kilo för restavfall (de gröna) och 1 kr per kilo för matavfallet utöver de fasta kostnader.

Priser 2024 | SEOM

För perioden 1 mars till 1 april 2024 så slängde vi 1885 kg i de gröna tunnorna och 659,5 kg i de bruna, något att tänka på…

At the annual general meeting, we received a question about why our garbage disposal costs are so high, so I thought I would inform a little every month and see if we can bring about a change, perhaps?

The estimated cost for 2024 is based on the same amount (kilos) as in 2023, but at the new cost of SEK 6 per kilo for residual waste (the green ones) and SEK 1 per kilo for food waste in addition to the fixed costs.


For the period March 1 to April 1 of 2024, we threw away 1885 kg in the green bins and 659.5 kg in the brown ones, something to think about...

Stort tack!

WOW Vilken uppslutning vi hade igår på städdagen och vad mycket vi fick gjort!

Nu är soputrymmena städade och rensade, så tänk gärna en gång extra på vad du tar med dig till sopstationen nästa gång. Restavfall i det gröna, 6 kr per kg och matavfall i de bruna. Kartonger och annat ska inte till våra sopstationer utan lämna det till kommunens återvinning.

I vår container kan man lämna brännbart och i risfånget kan du lämna grenar, det är du och grannar som ska ta hand om det som lämnas. Jord hör inte hemma i risfånget, inte heller annat skräp så som tryckimpregnerat virke, det ska lämnas till återvinning.

Farthinder är utlagda och fler kommer att beställas, men tänk på varandra och vårt område när du tar med dig bilen in, nu har flera planteringslådor lagats och träd beskurits men vi kör i krypfart och ingen parkering är tillåten.

WOW What a turnout we had yesterday on our spring cleaning day and how much we got done!

The garbage areas are cleaned and cleared, so please think twice about what you bring with you to the garbage station next time. Residual waste in the green, SEK 6 per kg and food waste in the brown. Cartons, boxes and other things should not go to our garbage stations, leave them to the municipality's recycling stations.

In our container you can leave combustibles and next to it in the "risfång" you can leave branches, it is you and your neighbors who have to take care of what is left behind. Soil does not belong in the "risfång", nor does other rubbish such as pressure-treated wood, it must be left for recycling.

Speed ​​bumps are posted and more will be ordered, but think of each other and our area when you bring your car in, now several planter boxes have been repaired and trees trimmed but we drive at crawling speed and no parking is allowed.

Stämma och vårstädning

Vill börja med att tacka alla som deltog vid stämman igår kväll, en fråga som kom upp gällde kostnadsposten sophantering som ökar stadigt och är en tråkig utgift bland fler som ökar.
Kostnadsposten är beräknad på att vi fortsätter att slänga samma mängd restavfall som vi har gjort under föregående år och med det nya priset på 6 kr per kg. Sorterar vi rätt så minskar våra kostnader…

Protokollet ifrån stämman kommer att komma upp här på hemsidan inom två veckor så snart det har justerats.

Valberedning, på stämman så valdes enligt styrelsens förslag på omval på samtliga poster vilket vi är glada för och tackar för förtroendet men vi vill också passa på igen att lyfta att vi söker efter en valberedning inför höstens stämma så att vi kan få en valberedning på plats som kan hjälpa oss att säkerställa att vi har en bra sammansatt styrelse i föreningen som är representativ för föreningen. Passas på att höra av dig om du är nyfiken så kan du vara med på något av våra möten, vi träffas i regel en gång i månaden under våren och hösten så ca 8 gånger per år beroende på hur mycket vi har att hantera.

I helgen hoppas vi att vi får se många grannar ute och våren börjar ge oss lite mer värme, det kommer två containrar för trädgårdsavfall, en vid risfånget och en vid tvättplatsen så nyttja gärna dessa och fyll självklart inte på risfånget mer nu när det är dags att tömma det!

Kl 10 på söndag träffas vi för att fördela oss, ju fler vi är destu fortare går det och mer hinner vi göra. Alla är välkomna och alla kan hjälpa till, från att ta fram farthinder och tömma risfång till att vända sand i sandlådorna, kratta och snygga till till plocka undan skräp och trasiga leksaker.

Städdag 28 APRIL

Hej! Tack till er som påtalat att det ju blev fel månad på kalendariet längst bak i handlingarna som gick ut i veckan.

Städdagen är den 28 april och då tar vi fram farthinder och brandbil efter vintern och gör iordning i området tillsammans.

Vattenavgifter och höjda priser

SEOM har sedan 1 januari ändrat VA-taxan. Tidigare har samfälligheten betalt för en mätarplatsavgift och en lägenhetsavgift, det är den som står som en separat rad på fakturan ”Vattenmätare 150 kr/mån”. Denna avgift har fram till december 2023 totalt uppgått till 138 786 kr per år för samfälligheten exkl moms.

Från 1 januari så ersattes dessa med ny taxa på 235 858 kr/år exkl moms och dessutom tillkom 83 952 kr/år exkl moms för dagvattenavgifter. Sammantaget betyder detta att vi måste höja debiteringen för de fasta avgifterna från SEOM på er faktura med 220 kr, det vill säga från 150 kr till 370 kr/mån (inkl moms). Eftersom detta gäller från 1 januari 2024 kommer vi behöva debitera bakåt för januari och avgiftshöjningen kommer alltså bli x2 på fakturorna.

För frågor om den här höjningen så hänvisar styrelsen till SEOM.se/vatten-och-avlopp där det går att läsa mer om den här höjningen och hur VA taxan fungerar.

Läs gärna mer på SEOM.se

Priser 2024 | SEOM

Det här består VA-avgiften av | SEOM

Engagera dig mot buller?

I samband med förbifart Stockholm har en grupp bildats med boende längs sträckan och nu efterfrågas någon ifrån vårt område.

Vi har representanter från samfälligheterna på Malungsvägen, Hedemoravägen samt Rättviksvägen/Karlslundsvägen och arbetar mot Sollentuna kommun och Trafikverket för att förhoppningsvis få till åtgärder för att få ned bullret och en bättre boendemiljö. För att bli starkare och bättre kunna påverka skulle vi gärna se att fler samfälligheter/ bostadsrättsföreningar som berörs i Viby/Norrviken finns representerade i denna grupp och kan engagera sig.

Är du intresserad att vara med? Ta kontakt med styrelsen@vinhandlaren.se så kan vi förmedla kontakt.