På gång

Den 8 september var årets stämma och en ny styrelse valdes in.

Det är många saker att få styr på inför höst och vinter med kommande städdag den 12 november om löven ligger på backen tills dess men vi återkommer, håll utkik på hemsidan och samfällighetens anslagstavla!

/Nya styrelsen med Helena, Henrik, Jimmy, Jonas och Martin

Kort info om trädbeståndet

Som vi informerade om på stämman så kommer vi att fortsätta vårt påbörjade arbete med att gå igenom vårt trädbestånd.


De träd som är direkt skadliga för våra fastigheter kommer att hanteras skyndsamt. I och med det så kommer vi under morgondagen att ta ner trädet närmast Kaveldunsgränd 47.

Vår fortsatta ambition och vision är fortsatt att se till att vi även fortsättningsvis bor i ett område som är grönt och lummigt. Där vi har växtlighet som både minskar buller och luftföroreningar likväl som de ger oss tillgång till frukt och bär.

Ny energieffektiv belysning i området

Belysningsarmaturen i området är ålderstigen och har hög energiförbrukning. Detta har lett till en bristfällig belysning, höga elkostnader och har även minskat upplevelsen av en trygg boendemiljö. Därför är det glädjande att vi nu kan informera om att redan imorgon så påbörjas arbetet med att byta ut den gamla belysningen mot en mer energisnål och bättre riktad belysning. Vi kommer även i samband med detta att möjliggöra så att det framöver även finns belysning på hela fotbollsplanen och inte bara halva som det har varit tidigare. Vilket kommer göra under för höst och vinterlek.

Med ogräs borta och nyplogad grusplan så håller vi tummarna för en kall vinter med fin is.

Stort tack till alla grannar som var med och hjälpte till vid dagens städdag.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig helg.
Mvh, Styrelsen

Stämman

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på gårdagens stämma. Det är genom stämman och de beslut som fattas där som vi tillsammans kan skapa en ännu bättre boendemiljö här i samfälligheten. Vi hoppas att ännu fler kan vara med den 28 april då nästa stämma är planerad att hållas.

Stämman valde att avslå styrelsens förslag till trafikförbättringar i området. I och med det så uppmanar vi alla som använder bil i området att ta det extra lugnt och försiktigt. Det är trångt och många barn som leker i området. Vi vill också uppmana er att även påminna budfirmor om detsamma.

Stämman biföll styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan. Man biföll även styrelsen framställningar om:

att Samfällighetsavgiften höjs med 300 kronor

att höjningen under 2021 viks till ny energieffektiv belysning i området

att höja avgiften på förråden (GA2) med 65 kr till 165 kr i månaden

att föra över 200 000 kr från kassan till GA2 samt att uppdelning sker mellan GA1 och GA2.

att låta den fondering som ligger i GA2:s fond på 50 400 kr ligger kvar orubbat till akuta reparationer.

att ta 200 000 kr från kassan till GA2 och reparera de förnuvarande 2 mest akuta förrådslängorna.

att öppna ett nytt fonderingskonto enbart för GA2 där det eventuella överskott som blir i och med höjningen av förrådsavgiften, går in i den fonden för kommande reparationer och renoveringar.

Gällande fiber så valde stämman att riva upp det tidigare stämmobeslutet och har gett styrelsen i uppdrag att kalla till informationsmöte med olika aktörer på området. Därefter kommer det att hållas en stämma där samfälligheten tar ställning till om fiber ska införas och i sådana fall vilken leverantör som vi ska använda oss av.

Vi vill också rikta ett stort tack till de avgående ledamöterna Susanne Gillberg, Jenny Grusell Samuelsson, Andreas Nordfors och Olle Fagerberg.

Vi hoppas att vi ses imorgon på städdagen, samling kl.10:00 vid gemensamhets förrådet.

Vänligen Styrelsen som fram till april består av Babak Sahraee, Camilla Frick, Johan Törnqvist och Ellinor Brismo.

Stämma – Torsdagen den 30 september 2021 klockan 19:00

Härmed kallas medlemmarna i Vinhandlarens Samfällighetsförening till stämma torsdagen den 30 september 2021 klockan 19:00.


Praktisk information med anledning av Covid 19


Med anledning av de restriktioner som finns kring Covid 19 så kommer stämman att hållas framför garaget vid basket och tvättplatsen.
Vi vill att ni föranmäler er till stämman så att vi vet hur många som kommer att närvara. Detta görs senast den 26 september till styrelsen@vinhandlaren.se eller att ni lägger en lapp i brevlådan utanför lokalen.
Tidigare utdelade handlingar är de som gäller för stämman.

Denna gång serveras ingen förtäring och vi ser gärna att endast en per medlemsfastighet deltar för att hålla nere antalet personer.

Rösträtt har den medlem som har fullgjort sina betalningar till samfälligheten per den 31 mars samt närvarat under punkten 3.

Styrelsen har den 11 augusti beslutat att göra ett avsteg från stadgarna med anledning av Covid 19 och efter samråd med Villaägarna:

Avsteg från stadgarna med anledning av covid19
1 Utökade möjligheter att använda ombud
Regeringen har i en tillfällig lag i två omgångar infört regler som ska underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under rådande coronapandemi. Lagen gäller året ut. Syftet är att begränsa smittspridningen och skydda riskgrupper genom att antalet deltagare som närvarar personligen vid en stämma kan hållas nere samtidigt som medlemmarnas inflytande fortfarande ska vara stort.

För samfällighetsföreningars del inskränker sig dock lagen till möjlighet för styrelsen att besluta att ett ombud får företräda mer än en medlem. Genom ombudsreglerna i den tillfälliga lagen kan alltså styrelsen sätta samfällighetslagens begränsning att ombud endast får företräda en medlem ur spel.

Med anledning av ovanstående beslutade styrelsen den 11 augusti att ombud får företräda två stycken medlemmar på stämman den 30 september. Med medlem avses medlemsfastighet.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Frågan om stämman behörigen kallats
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av stämmofunktionärer
  a) ordförande
  b) sekreterare
  c) två justerare
 5. Berättelser och fråga om ansvarsfrihet
  a) Verksamhetsberättelse över 2020
  b) Bokslut 2020 och förslag till boksluts och kassadisposition
  c) Revisorernas berättelse
  d) Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  a) Styrelsens förslag gällande förslag till höjning av samfällighetsavgiften
  b) Styrelsens förslag gällande trafiksäkerheten i området
  c) Styrelsens förslag gällande upprustning av förråden
  d) Styrelsen förslag gällande ny energieffektiv belysning i området
  e) Styrelsens förslag gällande fiber
 7. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan 2021
  a) Budget samt förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
  b) Ersättningar till styrelse, revisorer och valberedning
  c) Verksamhetsplan 2021
 8. Val av
  a) 1 ersättare på 1 år
  b) 1 revisor på 2 år
  c) 2 revisorsersättare på 1 år
  d) Valberedning 3 personer på 1 år
 9. Övriga frågor
  a) Information om höstens städdagar
  b) Eventuella föranmälda frågor
 10. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
 11. Beslut om nästa stämma, 20220428
 12. Mötets avslutande

Planering – Utbyggnad E4

Hej, i er brevlåda idag så har ni fått information om att Trafikverket planerar att bygga ut E4:an mellan Häggvik och Rotebro. Det har också gått att läsa om detta i lokaltidningen.

Styrelsen har sedan tidigare rent allmänt hört av sig till Trafikverket gällande de bullerskydd som gränsar mot samfälligheten som vi anser inte riktigt ger det skydd som man skulle önska.

Vi ska givetvis även inkomma med synpunkter även på denna direkta förfrågan från samfälligheten. Men innan vi gör det så önskar vi ta del av eventuella synpunkter från er medlemmar. Så om ni har något ni vill få med så skicka det till styrelsen@vinhandlaren.se senast den 23 mars. Man kan även som privatperson gå in och delge sina synpunkter direkt på https://e-tjanster-ka.trafikverket.se/samrad/Samradsyttrande.aspx?DiarieNummer=TRV%202019%2F81539&UppdragsNummer=167956

Vänligen Styrelsen

Lampor / Ljus

Lite mörkare i området än vanligt. Belysningen i området har slocknat och felsökning har pågått.

Imorgon, 18:de Mars är elektriker på plats för att lösa problematiken för gott.

Mvh, Styrelsen

Batteribox

Denna vecka försvinner batteriboxen.

Därför förutsätter vi att boende i området antingen använder batteriboxen på Hedemoravägen eller andra återvinningsstationer.

⛔⛔ Inga batterier får slängas i de vanliga soporna. ⛔⛔

Mvh, Styrelsen